Vurdering - spørsmål og rapport
Created: 05/15/2018
I vurderingsspørsmål jamføres deltakerens egenvurdering med en vurdering brukeren lager. Dette gir en grafisk fremstilling over hvordan disse to vurderinger svarer til hverandre. Vurdering kan også brukes til å lage Kooperative Learning grupper.